Büyü Bozma Duaları

Büyü Bozma Duaları

Büyü maalesef insanlığın ortaya çıkışından bu yana kötü niyetle yapılan doğa üstü bir yöntemdir. Tüm dinler yasaklamasına rağmen karşı tarafın maddi manevi zarar görmesi için bu yola baş vuran birçok kişi vardır. Ülkemizde de sanal alemde birçok büyü sitesinin açıkça reklamlarını yapması önlem alınmaması adına çok üzücüdür.

Herhangi bir eylemde bulunmadan yapılan büyülerde vardır ki buna negatif enerji veya nazar diyoruz.

Biri sizi kıskandığı ve elde ettiğiniz gücü yada size ait olan bir şeye haset içinde duygular hissettiği zaman onun negatif enerjisi uzakta bile olsa size gelir.

Eşinizi, çocuğunuzu, aile fertlerinizi hatta bir arkadaşınızı başkalarının yanında çok övdüğünüz de ardından sorun yaşadığınız olmuştur. Sosyal medya da eylemsiz büyüleri arttırmıştır. Mutlu olduğunuz bir resim koyarsınız birçok beğeni ve güzel sözler yazılır ama birkaç saat geçmeden göz yaşı dökecek olaylar yaşarsınız. Sizin yediğiniz yemekler, gittiğiniz yerler, yakınlarınızla olan sıcak ilişkiler birilerinin kıskanmasına sebep olur ve aynı anda aldığınız yoğun olumsuz enerji ile o mutlu durum kaybolduğu gibi hasta dahi olabilirsiniz.

Peki bu durumlardan kurtulmak için neler yapabiliriz?

Öncelikle enerjisinden emin olmadığınız kişilerle her şeyinizi paylaşmayın. Sosyal medya adeta bir kara delik gibi güzel anlarınızı o kara deliğe atmayın. Bu önlemleri aldınız ama kendinizi iyi hissetmiyor negatif enerjiye veya büyüye maruz kaldığınızı düşünüyorsanız bazı dualar ve esmalar size yardım edecektir. Tabi her şeyden önce saf enerji içinde olmaya çalışmalı kötü düşüncelerden arınmaya çalışmalısınız. Birilerinin sizin kötülüğünüzü düşündüğünü, kıskandığını söyleminizle kendinizde olumsuz bir enerji yaratırsınız.

Sizlere 21 gün yapacağınız çok kişinin denemiş ve şifa bulduğu özel bir dua zinciri sunuyorum.

Üzerinde büyü olduğunu düşünen kişi kendisi okumalıdır. Bazı büyüler kişinin dualardan uzak kalmasına da sebep olabilir. O nedenle kendisi istemiyorsa yakını olan biri bu duaları suya okumalı ona içirmelidir.

Fakat yine de kişinin kendisinin de okuması şart olduğundan içilen sudan sonra kişi rahatlamaya başlayınca kendisi de yeniden okumalıdır.

Duaya başlamadan önce abdest alınmalı ve kesin bir sessizlik içinde hiç konuşmadan ve aceleye getirmeden okumak zorundadır.

Niyet ettikten sonra küçük bir şey adamalıdır. (yetim bir çocuğa gücüne göre yardımda bulunmak gibi) bu duaları okuduktan sonra 21 kez ya Berru da okumalıdır.

21 gün okunacak dua zinciri için regl döneminizi hesaplayarak başlamalısınız. Yarım kalırsa yeniden başlamanız gerekecektir.

1. Fatiha suresi

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

 

2. Bakara suresinden

1- Elif, Lâm, Mim.
2- Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
3- Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
4- Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
5- Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).
163- Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu).
164- İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe(dâbbetin), ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn(ya’kılûne).
255- Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).
256- Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun).
257- Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).
285-Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).
286 Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

 

3. Al-i İmran 18. 19. ayetten bir bölüm

İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mahtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumulılmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).

 

4. Al-i İmran’dan

26- Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

27- Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın).

154- Summe enzele aleykum min ba’dil gammi emeneten nuâsen yagşâ tâifeten minkum, ve tâifetun kad ehemmethum enfusuhum yezunnûne billâhi gayral hakkı zannel câhiliyyeh(câhiliyyeti), yekûlûne hel lenâ minel emri min şey’(şey’in), kul innel emre kullehu lillâh(lillâhi), yuhfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek(leke), yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey’un mâ kutilnâ hâhunâ, kul lev kuntum fî buyûtikum le berezellezîne kutibe aleyhimul katlu ilâ medâciihim, ve li yebteliyallâhu mâ fî sudûrikum ve li yumahhısa mâ fî kulûbikum, vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

 

5. Enam

17- Ve in yemseskallâhu bi durrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yemseske bi hayrın fe huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

 

6. Araf

54- İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).

55- Ud’û rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu lâ yuhıbbul mu’tedîn(mu’tedîne).

56- Ve lâ tufsidû fîl ardı ba’de ıslâhıhâ ved’ûhu havfen ve tamaâ(tamaan) inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne).

 

7. Tevbe

51- Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).

128- Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).

129- Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

 

8. Yunus

107.-Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).

 

9. Hud

56- İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

 

10. İbrahim

Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alâllâhi ve kad hedânâ subulenâ, ve le nasbirenne alâ mâ âzeytumûnâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mutevekkilûn (mutevekkilûne).

 

11. İsra

43- Subhânehu ve teâlâ ammâ yekûlûne uluvven kebîrâ(kebîren).

110.- Kulid’ûllâhe evid’ûr rahmân(rahmâne), eyyen mâ ted’û fe lehul esmâul husnâ, ve lâ techer bi salâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegı beyne zâlike sebîlâ(sebîlen).

11- Ve yed’ul insânu biş şerri duâehu bil hayr(hayri), ve kânel insânu acûlâ(acûlen).

 

12. Mü’minün

116- Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm(kerîmi).

117- Ve men yed’u maallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbih(rabbihi), innehu lâ yuflihul kâfirûn(kâfirûne).

118- Ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn(râhımîne).

13. Ankebüt

60- Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm(alîmu).

 

14. Rum

17- Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn(tusbıhûne).

18- Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn(tuzhırûne).

 

15. Fatır

2- Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

 

16. Yasin

83- Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn(turceûne).

 

17. Saffat

1- Ves sâffati saffâ(saffen).

2- Fez zâcirâti zecrâ(zecran).
3- Fet tâliyâti zikrâ(zikran).
4- İnne ilâhekum le vâhıdun.

5- Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârık(meşârıkı).

6- İnnâ zeyyennâs semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib(kevâkibi)

7- Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid(mâridin).

8- Lâ yessemmeûne ilâl meleil a’lâ ve yukzefûne min kulli cânib(cânibin).

9- Duhûran ve lehum azâbun vâsibun.

10- İllâ men hatıfel hatfete fe etbeahu şihâbun sâkibun.

11- Festeftihim e hum eşeddu halkan em men halaknâ, innâ halaknâhum min tînin lâzibin.

180- Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn(yasifûne).

181- Ve selâmun alâl murselîn(murselîne).

182- Vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

 

18. Fetih

27- Lekad sadakallâhu resûlehur ru’yâ bil hakkı, le tedhulunnel mescidel harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukassırîne lâ tehâfûn(tehâfûne), fe alime mâ lem ta’lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ(karîben).

28- Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu alâd dîni kullihî, ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).

29- Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ(azîmen).

 

19. Rahman

33- Yâ ma’şeral cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin).
34- Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

35- Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân(tentesırâni).

36- Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

 

20. Hadid

1- Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

2- Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), yuhyî ve yumîtu, ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

3- Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).

4- Huvellezî halakas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin summestevâ alâl arş(arşi), ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).

5- Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), ve ilâllâhi turceul umûr(umûru).

 

21. Haşr

21- Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn(yetefekkerûne).

22- Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu).

23- Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne).

24- Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

 

22. Cin

1- Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben).
2- Yehdî ilâr ruşdi fe âmennâ bihî, ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden).

3- Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mâttehaze sâhıbeten ve lâ veledâ(veleden).

4- Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alâllâhi şetatâ(şetatan).

5- Ve ennâ zanennâ en len tekûlel insu vel cinnu alâllâhi kezibâ(keziben).

6- Ve ennehu kâne ricâlun minel insi yeûzûne bi ricâlin minel cinni fe zâdûhum rahekâ(rahekan).

23. Buruc

20- Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).

21- Bel huve kur’ânun mecîdun.

2- Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).

 

24. İhlas

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Felak ve Nas

Felak Suresi

1- Kul, euzü birabbil felâk,
2- min şerri ma halak,
3- ve min şerri gasikin iza vakab,
4- ve min şerri neffassâti fil ukad,
5- ve min şerri hâsidin iza hased.

Nas Suresi

1- Kul, euzü birabbin nâs,
2- melikin nâs, ilâhin nâs,
3- min şerril vasvasil hannas,
4- elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
5- minel cinneti ven nâs.

 

 

Demet Hoşman

error: Content is protected !!