Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin amacı, DEMET HOŞMAN tarafından kurulan ve yönetilmekte olan demethosman.com adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.
İnternet alanında danışanlarına daha iyi hizmet vermek için ve uğraş alanının özel bir hassasiyet gerektirmesi sebebiyle, demethosman.com danışanlarından izin ve onayları üzerine elde ettiği verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, silinmesi, saklanması ve yok edilmesini sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

demethosman.com adlı internet sitesi aracılığıyla sizlere sunmakta olduğumuz danışma hizmetinden yararlanılması esnasında, talebinize yönelik elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu bilgilendirme yazısında belirtilen şartlara tabidir.

 

TANIMLAR

Bu metinde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
demethosman.com adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer verdiğimiz verileriniz elektronik ortam üzerinden talep ve beyanınız doğrultusunda bilgi ve onayınız dahilinde toplanabilecektir.

demethosman.com adlı internet sitesi tarafından yalnızca danışmanlık hizmetinin ifası amacıyla toplanan ve kullanılan, kişisel veriler; ad-soyad, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, doğum saati, ikinci ad-soyad, kızlık soyadı, değiştirilmişse ilk ad-soyad, göbek adı, takma ad ve lakap gibi verilerdir. (İlişki danışmalığı istendiği takdirde karşı tarafa da ait olmak üzere)

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir. Veri sorumlusu olarak sitemiz tarafından kişisel verileriniz, internet aracılığıyla danışmanlık hizmetimizin yürütülmesi amacına uygun olarak işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, yukarıda ifade edilen amaçlarla işlenebilecek ve Kanunun 8. ve 9’uncu maddelerinde gösterilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

  • a)Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e)7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ğ)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME METNİNDE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu aydınlatma metni veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

 

error: Content is protected !!